Welkom bij Prosman verreikerverhuur

Glindeweg 1, 8085 SN, Doornspijk

Over ons

Wat kunt u van Prosman Verreikerverhuur verwachten?

Ons Bedrijf

Prosman verreikerverhuur bestaat inmiddels een aantal jaren. Dagelijks zetten wij ons in voor aannemers, groenvoorzieners, glaszetters, stallenbouwers en tal van andere bedrijven. We zijn onderscheidend door onze machinist, nuchterheid en ons doorzettingsvermogen. We denken altijd met u mee. U vraagt, wij draaien. Dat is ons motto.

Onze Machines

Onze machines zijn 360 graden roterend en  hebben een hijscapaciteit van 6 ton van 0 tot 30 meter hoogte. We verhuren onze machines inclusief een meewerkende machinist en daarbij behorende hulpstukken. Al onze machines worden elk jaar volgens de wettelijke normen gekeurd.

Overal Inzetbaar

We zijn overal in de Benelux inzetbaar omdat we over eigen transportmateriaal beschikken waarmee we snel en efficiënt te werk kunnen gaan, voor zowel ondernemers als particulieren.

Onze diensten

Wij vergroten onze mogelijkheden door op de vraag van u als klant in te spelen.

Hulpstukken

Het gebruik van diverse hulpstukken vergroot de mogelijkheden voor opdrachtgevers, lepels – standaard jip- radiograaf – manbak 2,5 tot 4,5 meter breed – lierjip – zwevende lepels – betonkubbels – blokkenklem – evenaar – huloklem – grondbak – vuilcontainer (3000 ltr)- glaszuigers- zaagkop- roterende lepels.

Breed inzetbaar

Een roterende verreiker is op veel terreinen inzetbaar. Voor onder andere het snoeien of vellen van bomen, op hoogte glas zetten, beton storten, vloerplaten leggen, sandwichpanelen of dakplaten leggen, montage-werkzaamheden, staal zetten, of uw prefab dakkapel plaatsen. Onze klantenbestand is zeer divers en bevat zowel particulieren als bedrijven.

Onze foto's

Bekijk hier onze foto’s.

Contact gegevens

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Met onderstaande gegevens zijn wij te bereiken. U kunt ook ons contactformulier invullen. Dan nemen wij contact met u op.

Postadres

Glindeweg 1, 8085 SN, Doornspijk

Telefoon

06-47134730

 

Stuur ons een bericht

Algemene voorwaarden

Klik op de + om onze algemene voorwaarden te lezen

Algemene voorwaarden Prosman Verreikerverhuur

Artikel 1 Identiteit van het bedrijf
Prosman Verreikerverhuur
De Visserlaan 33
8072 XD NUNSPEET
0341- 25 22 17
06- 47 13 47 30
info@prosmanverreikerverhuur.nl
KvK-nummer: 861313197

Artikel 2 Definities
• Huurder: De wederpartij die met Prosman Verreikerverhuur een overeenkomst aangaat.
• Verhuurder: Prosman Verreikerverhuur
• Overeenkomst: elke overeenkomst op basis waarvan verhuurder machines verhuurt aan huurder.
• Partijen: Verhuurder en huurder gezamenlijk

Artikel 3 Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, prijsopgave, offertes en aanbiedingen alsmede op alle door verhuurder gedane werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen.
• Het niet van toepassing zijn van aan (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
• Toepassing van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
• Elke aanbieding, offerte en- of prijsopgave is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
• Prijzen in door verhuurder aanbiedingen, offertes en-of prijsopgaven zijn uitgedrukt in Euro.

Artikel 5 Overeenkomst
• Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand zodra huurder het aanbod van verhuurder schriftelijk heeft aanvaard.
• Het enkel uitbrengen door verhuurder offerte, prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht verhuurder niet tot het aangaan van een overeenkomst met huurder.
• (Rechts) handelingen van huurder met ondergeschikten binden verhuurder niet, tenzij verhuurder met deze (rechts)handelingen schriftelijk instemt.
• Verhuurder is ten alle tijden bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Artikel 6 Prijzen/ tarieven
• De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
• Voor alle werkzaamheden en overige (rechts)handelingen zullen prijzen door partijen worden overeengekomen.
• Bij stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, is verhuurder gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.
• Indien er wijzigingen van bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen zijn ingevoerd, is verhuurder gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.
• Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen gelden niet voor de opvolgende overeenkomsten tussen partijen.

Artikel 7 Betalingen
• Huurder dient de betaling van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op een door verhuurder aangewezen bank- of girorekening.
• Verhuurder is altijd gerechtigd, ook na opdrachtbevestiging, (alsnog) aanvullende zekerheid, vooruitbetaling of contante betaling van de huurder te verlangen.
• Indien de huurder één of meer van zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de huurder aan verhuurder een rente verschuldigd van 1,5 % per maand.
• Huurder is naast het verschuldigde bedrag en de rente, gehouden toto volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
• Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan andere roerende dan wel onroerende zaken die ontstaat ten gevolge van het slopen van (delen van) onroerende zaken conform de opdracht en/of wettelijke voorschriften.
• Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door asbest tijdens het uitvoeren van de overeenkomst.
• Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van huurder of derden waarvoor huurder verantwoordelijk is.
• De aansprakelijkheid van de verhuurder is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor verhuurder verzekerd is.
• Verhuurder is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad.
• Indien verhuurder aansprakelijk is, heeft de vergoeding van schade in geen geval betrekking op eventuele gederfde winst, verminderde opbrengst of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Artikel 9 Verplichtingen van de Huurder
• De huurder draagt zorg voor dat de terreinen goed te bereiken en te berijden zijn.
• Bij niet goed te bereiken en-of te berijden terreinen, heeft verhuurder het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen.
• De huurder zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van alle nodige hulpwerklieden, water, energie, verlichting e.d.
• Indien omstandigheden, welke de werkzaamheden, buiten de schuld van verhuurder belemmeren of de duur daarvan verlengen, heeft verhuurder het recht de voor hem daaruit voortvloeiende kosten bij huurder in rekening te brengen.
• De huurder draagt er zorg voor dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk te verrichten, tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.

Artikel 10 Overmacht
• Indien er sprake is van omstandigheden, die niet te wijten ia aan de schuld van verhuurder, is verhuurder niet gehouden tot nakoming van enige verplichting.
• Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van het onder de overeenkomst begrepen materiaal, het ingebreke zijn/blijven van leveranciers van verhuurder, calamiteiten bij verhuurder zoals brand, bovenmatige ziekteverzuim van personeel, verkeersbelemmeringen en weeromstandigheden.
• Indien er sprake is van blijvende overmacht, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst met huurder te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Indien er sprake is van tijdelijke overmacht, is verhuurder gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met huurder te verlengen.

Artikel 11 Ontbinding
• Indien de huurder:
• In staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe heeft ingediend;
• In de nakoming van zijn verplichting is tekortgeschoten;
• Surceance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend
Is verhuurder bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
• Het schorsen van het uitvoeren van de werkzaamheden en het beëindigen van de overeenkomst geschied door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding en/of garantie.
• Alle vorderingen die verhuurder op huurder mocht hebben of verkrijgen zullen per direct opeisbaar zijn.

Artikel 12 Verhuur machines en werktuigen
• Het verhuur van machines en werktuigen van verhuurder wordt verhuurd met een deskundige werknemer van verhuurder.
• Huurder draagt zorg voor dat met betrekking tot zowel het personeel, als de werktuigen en overige arbeidsmiddelen alle wettelijke verplichtingen, waaronder de Arboverplichting is voldaan.
• Verhuurder is gerechtigd te allen tijde de verhuurde machines en werktuigen te vervangen door een gelijkwaardig object.

Artikel 13 Werkzaamheden
• Huurder is verplicht onderzoek te plegen naar en verhuurder schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden en risico’s, waaronder de aanwezigheid en ligging van obstakels, kabels, leidingen, huisaansluitingen, relevante geotechnische en hydrologische gegevens, informatie over verontreiniging van de bodem uit het werk komende oude bouwstoffen en overige aanwezige belemmeringen en deze te voorzien van een duidelijk markering. Daarnaast dient huurder alle tekeningen en kaarten ter hand te stellen aan verhuurder. Huurder staat in voor de juistheid, volledigheid en recentheid van de verstrekte informatie, tekeningen en kaarten.
• De aanvangstijd van de werkzaamheden gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen, vergunningen, ontheffingen enz. in het bezit zijn van verhuurder en alle informatie met betrekking tot de KLIC-melding op de werkplek aanwezig is.
• Huurder zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen, schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.
• Huurder draagt zorg voor dat het werkterrein goed bereikbaar en begaanbaar is voor werkmateriaal en werknemers van verhuurder.
• Indien huurder niet heeft voldaan aan de in dit artikel genoemde verplichtingen, dan wel gebrekkige en/of onjuiste informatie heeft verschaft, is verhuurder bevoegd de aanvang of voortzetting van de werkzaamheden op te schorten. De kosten die daaruit voortvloeien komen voor rekening van de huurder.

Artikel 14 Meer -minder werk
• Meerwerk: Kost verhogende omstandigheden (omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die verhuurder niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen)
• Indien er sprake is van meerwerk heeft verhuurder het recht de overeengekomen prijs te wijzigen.
• Indien verhuurder van oordeel is dat de kosten verhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal verhuurder huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Huurder zal in dit geval op korte termijn overleg plegen met verhuurder in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. Indien huurder het hiervoor genoemde overleg niet pleegt, wordt hij geacht met verrekening of vergoeding van het meerwerk in te stemmen.
• Huurder is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in lid 3, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen, waarna het door huurder verschuldigde door verhuurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
• Op alle overeenkomsten met Prosman Verreikerverhuur, waarvan deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• Verhuurder is bevoegd om geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de Rechtbank absoluut bevoegd is, voor te leggen aan de één en ander naar vrije keuze van verhuurder.